ZpětÚvod Správa nemovitostí

Správa nemovitostí

 Žižkov reality s.r.o. rovněž zajišťuje ON-LINE správu nemovitostí soukromých osob i jiných právních subjektů všech velikostí (např. bytových družstev, společenství vlastníků jednotek, firem  apod.):

I. Provozní a stavebně technická oblast

 • vedení technické evidence budov, bytů, nebytových prostor a pozemků
 • zajištění potřebných oprav a údržby stavební části budov, společných prostor objektů, bytů a nebytových prostor v rozsahu dle platné legislativy. Důsledná selekce oprav na vrub vlastníka nemovitosti a  vlastníka ( uživatele ) jednotky
 • zajištění předepsaných revizí a vedení evidence potřeby jejich obnovy
 • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budovy
 • zajištění kontroly technického stavu objektů, úklidu a informací pro vedení
 • správa odečtů energií a médií v bytech i nebytových prostorách včetně montáže a výměn měřidel,
 • evidence počtu osob v jednotkách
 • posuzování záměrů nájemců a uživatelů ( výměny zařizovacích předmětů, drobných úprav bez ohlášení, v režimu stavebního ohlášení a v režimu stavebního povolení ) dle pokynů vlastníka
 • zajištění rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí dle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen
 • 24 hodinová pohotovostní služba
 • pojištění nemovitostí a pomoc při likvidaci pojistných událostí 
 • zajištění vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně vyřízení stavebního povolení
 • zajištění vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby dle požadavku vlastníka nemovitostí a výkazy výměr a cenová kalkulace nákladů na stavbu - podklad pro výběrové řízení 
 • spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli ( získání a  vyhodnocení nabídek dodavatelů, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem )
 • zajištění technického dozoru investora, kolaudačního řízení, odstranění vad a nedodělků
 • analýza obsahu a rozsahu zakázky a předpokládaných finančních nákladů
 • stanovení zadání zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a s požadavky vlastníka nemovitosti, vypracování zadávací dokumentace
 • předání výzvy uchazečům nebo vyhlášení veřejné obchodní soutěže a zajištění prohlídek předmětných nemovitostí pro uchazeče
 • posuzování a hodnocení nabídek
 • předání výsledků zadavateli k rozhodnutí vypracování a rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a řešení námitek proti rozhodnutím zadavatele
 • příprava smlouvy s vybraným uchazečem
 • napomáhá při zajišťování dotací

II. Ekonomická oblast

 • vedení účetnictví dle platné legislativy
 • sestavení roční účetní závěrky
 • zajištění přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitosti formou měsíční závěrky dle pokynu klienta
 • elektronické zasílání účetních výkazů na OR k uložení do Sbírky listin
 • vedení mzdové agendy a zajištění následné kontroly  ZP a OSSZ
 • vypracování vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou
 • zajištění kontroly finančním úřadem
 • sledování  splatnosti dodavatelských a odběratelských faktur
 • návrh způsobu financování oprav a investic a zajištění nabídek na komerční úvěr
 • čtvrtletní monitoring k úvěrům – čerpání a tvorba FO
 • evidence vlastníků a nájemníků jednotek
 • výpočet nájemného a stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním bytu a příspěvku do FO
 • vypracování evidenčních listů, jejich průběžné změny dle potřeby klienta
 • evidence neplatičů, zasílání  měsíčních upomínek, výpočet poplatků a úroků z prodlení, příprava podkladů  pro  soudní vymáhání pohledávek
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • zajištění inkasa plateb prostřednictvím sdruženého inkasa plateb – SIPO
 • archivace veškeré dokumentace vztahující se na spravovanou nemovitost

III. Právní oblast

 • vypracování nájemních smluv ( byty, nebytové prostory a reklamní plochy ) dle pokynu vlastníka
 • dohled nad plněním nájemních smluv ( poškozování majetku vlastníka, užívání bytů a nebytových prostor bez právního důvodu nebo jejich protiprávní obsazení )
 • vypovídání nájemních smluv dle pokynu vlastníka
 • vypracování a předání podkladů pro soudní vymáhání pohledávek, výpovědi nájmu
 • na základě objednávky i zpracování soudních žalob  a exekucí 
 • uzavírání smluv o dílo ( na periodickou údržbu a rozsáhlejší opravy a rekonstrukce )
 • zajištění zastupování v zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu
 • návrhy na vklady a zápisy do Katastru nemovitostí při změnách vlastnických vztahů
 • zpracovávání smluv dle požadavku vlastníka ( kupní, darovací, směnné apod. )
 • zakládání právnických osob ( společenství vlastníků jednotek, družstva, sdružení vlastníků domu apod. )
 • rozdělení domu na bytové jednotky ve smyslu z.č. 72/1994 Sb. ( prohlášení vlastníka, dohody o vypořádání spoluvlastníků, smlouvy o převodu bytové jednotky )
 • dohody spoluvlastníků o užívání domu ve spoluvlastnictví s dohody o úhradách spojených s provozem domu apod.
 • vyřizování stížností, dotazů a oznámení
 • zajištění právní konzultace a poradenství

IV. Elektronická správa

Součástí poskytovaných našich služeb je možnost zpřístupnění údajů zpracovávaných správcem prostřednictvím internetu. Zpřístupnění údajů je možné na úrovni pro statutární zástupce vlastníka, tak i jednotlivých vlastníků, spoluvlastníků, nájemcům bytů apod. Dle našich zkušeností přispívají tyto služby ke zvýšení transparentnosti správy a to vzhledem možnosti snadné kontroly činnosti správce, volených orgánů klienta a jednotlivých spoluvlastníků. Zpřístupěný prostor slouží i k ukládání dokumentů vlastníka, správce, SVJ, družstva, představenstva, výboru apod. Současní el. správy je i možnost dohledatelné komunikace mezi vlastníkem a správcem. Samozřejmostí je zabezpečený přístup pouze pro oprávněné osoby. Elektronická správa umožňuje i efektivnější komunikaci s vlastníky bytů (družstevníky) nebydlícími v domě (mnozí pobývají i v zahraničí), případně s nájemci jejich bytů. Elektronická správa probíhá v ON-LINE prostředí.


Hledání nemovitosti

Kontaktujte nás

Fakturační údaje:

Žižkov reality s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3

IČO: 01647229                              DIČ: CZ01647229

ID datové schránky: 7aaupcp

Bankovní spojení:            MONETA(GE) Money Bank, a.s.    Číslo účtu: 211197261/0600

Karel MAREŠ                         Jednatel - Realitní makléř                Tel.: +420733605714                 E-mail: mares@zizkovreality.cz

Facebook ZizkovReality.cz   Twitter ZizkovReality.cz   YouTube ZizkovReality.cz


Žižkov reality s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3

IČO: 01647229
DIČ: CZ01647229
ID datové schránky: 7aaupcp

Tel.: +420 733 605 714
E-mail: mares@zizkovreality.cz

Facebook Twiter YouTube Google+

© 2018, Žižkov reality s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REALBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality

Nahoru ↑